Verslag Algemene Leden Vergadering 2021 (update)

24.11.2021 > Dinsdag 12 oktober jl. kon er eindelijk weer een ALV gehouden worden. Na 8 maanden uitstel door corona, was er nu weer een ‘live’ vergadering op de Golfhorst. Ondanks de nadrukkelijke oproep van onze voorzitter Jan Buskes (en de toename in het aantal leden) waren er deze avond helaas slechts 33 leden aanwezig. Na ontvangst met een drankje, opende de voorzitter om 20.00 uur de vergadering.

Alvorens naar de agendapunten te gaan werd een korte stilte gevraagd voor de leden die ons dit jaar zijn ontvallen.

De agendapunten werden vlot afgewerkt, aangezien alle verslagen al eerder op de website ter inzage stonden.

Wedstrijden

Sjef Claessens blikte namens de wedstrijdcommissie terug op een coronajaar waarin aanzienlijk minder wedstrijden en toernooien zijn gespeeld dan gebruikelijk. Aandachtspunt voor de wedstrijdcommissie blijft het aantal deelnemers aan wedstrijden.

De naam van de seniorendag wordt veranderd in woensdag-wedstrijd, waardoor hopelijk ook meer jongere leden gaan inschrijven. Bij de wedstrijden zal vanaf nu de hele inleg als prijzengeld worden uitgekeerd, wat misschien een extra trigger oplevert om mee te doen.

Verder werd de suggestie geopperd om wedstrijden samen te voegen, waardoor het met meer deelnemers leuker zou kunnen worden en na afloop nog gezelliger. Ook wordt er nagedacht over nieuwe wedstrijdvormen om meer mensen te bereiken. In 2022 zullen wedstrijden worden georganiseerd voor nieuwe leden binnen de vereniging. Voor leden die overdag geen tijd hebben om te spelen, zullen mogelijk avondwedstrijden worden gepland.

Financiën

Penningmeester Frans Beckers lichtte het financiële jaarverslag 2020 en de begroting voor 2021 toe. Daaruit bleek dat de golfvereniging een gezonde vereniging is. Natuurlijk is afgelopen jaar door corona volledig anders gelopen dan gepland. Hierdoor ging o.a. de NGF-competitie niet door, geen ALV, een aantal toernooien kwam te vervallen en sommige activiteiten werden aangepast.

De kascontrolecommissie, Lei Holthuijsen en Sjef van der Heijden, verleende namens de vereniging decharge aan het bestuur voor het gevoerde financiële beleid. Tevens werd er gevraagd om een nieuw lid voor de kascommissie voor de controle over 2022, waarop Berend van Zanten zich beschikbaar stelde.

Statutenwijziging

Aangezien Jos Backus, voorzitter van de pr-commissie, verlaat was door andere verplichtingen, lichtte Jan Buskes het voorstel voor een statutenwijziging toe. Aanleiding daarvoor is de WBTR (Wet bestuur en toezicht rechtspersonen) die onder meer bedoeld is om bestuursleden te beschermen tegen aansprakelijkheidsstelling. Jos en Jan hebben namens het bestuur aan de hand van een stappenplan stukken voorbereid die ter beoordeling naar een notaris worden gestuurd. Die stelt conceptstatuten op die in de ALV van januari worden gepresenteerd. De aanwezige leden stemmen in met de gekozen aanpak.

Ideeën van leden

Na deze toelichting was er ruimte voor het spuien van nieuwe ideeën.

Zo kwam er een idee voor een zomeravondcompetitie: een meerronden-competitie waarbij alleen de beste scores meetellen voor de uiteindelijke score. De dit jaar al gespeelde ‘hoge-handicap-wedstrijden’ krijgen een vervolg.

Ook werd er bij dit agendapunt gevraagd naar de mening van de leden over de etiquetteregels op de golfbaan en daarbuiten. Hierop volgde een levendige discussie. Men is het er over eens dat met betrekking tot de kledingvoorschriften de laatste jaren wel het nodige veranderd is, en dat we hier wat soepeler mee om kunnen gaan. Duidelijk is dat er bepaalde basisregels zijn die inhouden dat eenieder verzorgd de baan ingaat en dat die normen nageleefd dienen te worden. We mogen elkaar aanspreken op etiquette en op ons gedrag, zoals repareren van pitchmarks en terugleggen van plaggen en het doorlaten van snellere flights.

We kunnen vaststellen dat nieuwsbrieven uitermate geschikt zijn om nieuws en mededelingen onder de leden te verspreiden. In de nieuwsbrief kan dan weer een link geplaatst worden naar de website, waar onderwerpen kunnen worden uitgediept en verhalen worden opgeleukt met foto’s.

QR-code

Tijdens de rondvraag werd opgemerkt dat de horeca op de Golfhorst de QR-code bij verenigingsleden weinig controleert. Er kwam een duidelijk verzoek aan het bestuur om er bij de manager op aan te dringen om de QR-code te scannen als mensen binnen plaats willen nemen. Zoals de regels in Nederland voor de horeca gelden. De vergadering is van mening dat alle leden kunnen meespelen in wedstrijden, maar bezoek aan de horeca moet volgens de geldende ‘coronaregels’. Het gaat om het welzijn van onze leden.

De avond werd afgesloten met een drankje en de welbekende bitterballen die Ton, na goedkeuring door de penningmeester, ons in ruime mate voorschotelde.

Karin van Kemenade, lid pr-commissie

Klik hier voor het bestuursverslag van het secretariaat (hiervoor heb je een wachtwoord nodig dat je eerder via een nieuwsbrief ontvangen hebt!). 


Met dank aan onze sponsors:

 

Reacties zijn gesloten.